#کلام_شهید#کلام_شهید_مهدی_باکری#شهید_مهدی_باکری#باکریها#فرمانده#آذربایجان#دفاع_مقدس#نامها_و_یادها