آنها عقیده نیستند. چون هر اعتقادی که بر پایه یک نظام معرفتی، اصول، ارزش‌های بنیادین و روش مشخص استوار باشد، قابل احترام است. آنهایی که تو نشانی می‌دهی افسون‌هایی هستند برای گرفتن توان اندیشیدن از انسان‌ها، تحمیق و دستِ‌کم استثمار فکری دیگران.