موفقیت قوه قضاییه در گرو نظارت عمومی است و ابزار تحقق آن هم فضای مجازی است. نگاهی که نقد و مطالبات مردمی در فضای مجازی را در تعارض با تظلم خواهی مستقیم به دستگاه قضا می‌داند مربوط به دوره آنالوگ است. قدرت بدون نظارت،فساد آفرین است و مدیران دستگاه قضایی بیش از دیگران نیازمند آنند.