گفتم آرزوت چیه آقا سهراب؟ گفت: یک جفت کفش آبی! تقدیمش کردم. گفتم: حالا آرزوت چیه آقا سهراب؟ گفت: یک جفت کفشِ آبی دیگه...