#کویتی_پورهمخوانی غلام رضا کویتی‌پور با پریچهر ..................................................................................................................... آهنگشو دوست داشتم ??? قشنگ خوندن ???? .... (( یه روز خوب بود همه چی دور بودچشمم سوت و کور بودکاش زمان باز برگرده به عقباحساس بد زمین دور بود…تا وقتی بد بودی حال خوش داشت این روزهای قشنگ و بی تکرارحیف دیگه ورق برگشت دیگه نمیشه به عقب برگشتاین آشی بود که خودمون پختیم ولی هیچ خوب نشد اصلا مزشحیف دیگه ورق برگشت دیگه نمیشه به عقب برگشتاین آشی بود که خودمون پختیم ولی هیچ خوب نشد اصلا مزشدیگه از خنده خبر نیست از دلخوشی اثر نیستشدم اون آدم سرد و بی خیال حتی دیگه اثری نیستدیگه بیخیال اوضاع شدموقتشه که خودمو پیدا کنمهم پیش تو هم پیش بقیه وقتشه که خودمو رسوا کنمحیف دیگه ورق برگشت دیگه نمیشه به عقب برگشتاین آشی بود که خودمون پختیم ولی هیچ خوب نشد اصلا مزشحیف دیگه ورق برگشت دیگه نمیشه به عقب برگشتاین آشی بود که خودمون پختیم ولی هیچ خوب نشد اصلا مزش...)) #کویتی_پور#جبهه#جنگ#مداحی#خاطرات#دفاع_مقدس#گذشته#تمام#موسیقی#صدای_خاص#شور_حسینی#صدای_ماندگار#صدای_خاطره