نشست استاندار، فرمانداران و مشاورین امور بانوان تهران و معاون رئیس جمهورنشست استاندار، فرمانداران و مشاورین امور بانوان استان تهران با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای بررسی طرح های اجرا شده و استمرار در زمینه های لازم#معصومه_ابتکار