اظهارات قابل تامل یک نماینده درباره علت عدم تمایل نمایندگان برای عضویت در کمیسیون قضایی نوروزی در بیان دلیل عدم گرایش نمایندگان برای عضویت در کمیسیون قضایی: خوشبختانه این کمیسیون سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد