خاطرات #خانواده و#همرزمان_شهیدمصاحبه و تالیف:#سعید_عاکفپرتیراژترین کتاب #دفاع_مقدسپ.ن:سال ۸۶...کتاب رو ۳۰۰۰ تومان تهیه کردم?پ.ن۲:کتاب حاوی هیجده #نامه_شهید و چندین عکس از شهداست..#خاکهای_نرم_کوشک #سعید_عاکف #دفاع_مقدس #نشر_ملک_اعظم #دویست_شصت_یک_صفحه@kafe_ketabkhona