درادامه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام،وزیر نفت گزارشی رابه هیئت عالی نظارت مجمع ارائه کرد/دکترمحسن رضایی هدف از ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول راکمک به بهبود جهت گیریها و انطباق بیشتر مصوبات،قوانین و اقدامات بااهداف عالی سیاستهای کلی نظام دانست