خوب،بد،جلف دو ;ارتش سری ?سوال:موافق باز شدن سینما هستین؟??...................................................