هاشمی رییس شورای شهر تهران: درباره ملک جماران به روحانی ظلم شده است ملک جماران خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاست جمهوری شود. به نظرم به روحانی در این زمینه ظلم شده است چرا که این خانه متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و نه شخص رئیس جمهور. https://t.me/dolat12_pad/40867…