از فردا تا اول تیرماه فعالیتهای هنری وسینمایی بازگشایی می‌شوند. سینماداران، نشست شیوه دقیق اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را برگزار کردند. این اقدام و اقدامات مشابه، نشان اهتمام صنوف هنری و سینمایی به سلامت جامعه است. اصحاب فرهنگ و هنر، پیشگام رعایت سلامت مراجعان خواهند بود.