شصت سال با مردم و برای مردم. از نخستین حضور در تئاتر تا امروز. خاطره هامان لبریز از عطر ماندگار اوست. دل‌مان برای اسطوره‌های نمایش و سینما تنگ می‌شود: رشیدی، انتظامی، مشایخی و از امروز #کشاورز. خداوند #نصیریان را به سلامت دارد! به ایشان و خانواده استاد کشاورز تسلیت می‌گویم