برای تسلیت به خانه استاد #کشاورز رفتم ، صدای مردانه، طنازانه و مهربانانه او گرد خانه می‌چرخید. برادر و خواهر و دختر استاد را دیدم که همان بو و طعم را داشتند و گرمای زندگی در نگاه و کلام‌شان بود. وهزاران هزارصوت و تصویر که از او در جان ایرانیان است. فرزند ایران هم‌چنان زنده است.