استاد دکتر #جمشید_پژویان از میان ما رفت. در سال‌ها 76و77 او در طرح درست مساله‌ی اقتصاد در صداوسیما به ما کمک می‌کرد. و در سال‌های 88تا92 با او در شورای رقابت همکار بودم. او مرکز ملّی رقابت را بنیاد گذاشت. بنایی که بهبود اقتصاد کشور سخت به کارکرد مؤثر و درستش نیازمند است. روحش شاد