من‌ هیچوقت‌ نتوانسته ام بفهمم چرا مسئولین ما با هرچه مخالفند آنرا به ضد انقلاب،آمریکا،منافقین و سلطنت طلبها نسبت میدهند؟ آخرین مورد، نسبت دادن تداوم قرنطینه کرونا به ضد انقلاب از سوی آقای روحانی است.در حالیکه عادی سازی یا برعکس تداوم قرنطینه،مناقشه ایی در همه کشورها بوده است.