مردم آمریکا مبهوت اقدام نمایندگان‌ انقلابی مجلس یازدهم شده اند که هفته گذشته بمنظور همدردی با اعتراضات مردم آمریکا، یکصدا فریاد مرگ برآمریکا سردادند.البته مسئولین ما همواره گفته اند مقصودشان از مرگ برآمریکا،حکومت آمریکا هست و نه مردم آمریکا.چون حکومت آمریکا با کودتا بقدرت رسیده.