بیش ازیکصدوپنجاه نماینده مجلس یازدهم طرح تشویق افشاکنندگان فساد را بجریان انداختند.همه خواهان مبارزه با فساد هستند اما هیچکس این سئوال ساده را مطرح نمیکند که چرا علیرغم این همه اعدام و بگیرو ببند، فساد منظما رو به افزایش است؟ آیا کشورهای دیگر هم با اعدام فساد را ازبین برده اند؟