اولین اثر مصوبه‌ی #پایان_وس⁩: فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴/۵میلیون مشترک برای ارزش افزوده مبالغی کسر می‌شد؛ این عدد هم‌اکنون به هزار نفر! کاهش پیدا کرده است. اگر دیدید شارژهاتون مثل سابق زود تموم نمی‌شه، بدونید احتمالاً قربانی بودید. #حق‌الناس