⚪️ دکتر "علی شریعتی" و "فاطمه، فاطمه است" هرگز برای زنان این کشور تکرار نشد⚪️ به یاد استاد در سالروز سوگش ? ?آنگاه که جوامع قبایلی همه ارزش های انسانی را به پسر اختصاص می داد و دختر را فاقد هرگونه فضیلت و اصالت بشری می‌شمرد، همه در انتظار تا از این خانه پسرانی برومند بیرون آیند و به خاندان عبدالمطلب قدرت و اعتبار و استحکام بخشند... ? ... و شگفتا! تقدیر چه بازی زیبایی را آغاز کرد... ?? اکنون، یک "دختر"، ملاک ارزش‌های پدر می‌شود، وارث همه مفاخر خانواده و ادامه سلسله تباری بزرگ که از آدم آغاز می‌شود و بر همه راهبران آزادی و بیداری تاریخ انسان گذر می‌کند و به ابراهیم می‌رسد و موسی و عیسی را به خود می‌پیوندد و به محمد می‌رسد و آخرین حلقه این "زنجیره عدل الهی"، زنجیره راستین حقیقت، "فاطمه" است..‌. #فاطمه_فاطمه_است #علی_شریعتی#معصومه_ابتکار