بندرعباس/تهران؛ بررسی و تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده هرمزگانبندرعباس/تهران؛ بررسی و تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده هرمزگان به صورت ویدئوکنفرانسی در شورای برنامه ریزی استان و معاونت امور زنان و خانواده