نشست ویدئوکنفرانسی کمیته راهبری توانمندسازی زنان ایران و ژاپننشست ویدئوکنفرانسی کمیته راهبری توانمندسازی زنان ایران و ژاپن#معصومه_ابتکار