نشست شورای راهبری اشتغال و کارآفرینیجلسه ویدئوکنفرانسی شورای راهبری اشتغال و کارآفرینی زنان در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده