در روزگار ِبی تفاوتی ها و پیدایشِ سلاطین اختلاس که عده ای خون ملت را در شیشه کرده اند، برخی ایثارگونه در سایه ی شوم کرونا، خون می دهند و جان ِتازه می بخشند: این شیرزن ۶۰ ساله مسجدسلیمانی تا امروز ۱۸۵ بار خونش را اهدا کرده و زندگی ها بخشیده است. ماندانا حجاریان سلطانِ اهدا خون