شهیدسیدمحمد امیری مقدم عضو یکی ازگردانهای لشكر۲۷حضرت رسول(ص)بخاطراینکه دوگلوله آرپی جی۷رانتوانست به هدف برساند از مردم حلالیت طلبید وحقوقش رابه سپاه برگرداند.. حال چگونه از آنجا، باحقوقها و #املاک_نجومی ، اختلاسها ورشوه هاي میلیاردی وپرونده های #طبری و #شریفی به امروز رسیده ایم!؟