جامعه سیاسی ومجالسِ قانون‌گذاری باپنج بحران مواجه‌اند: ١/۵)بحرانِ عدم توانایی ودرک قانون نویسی؛ گفتارِمشروعه‌خواهی سال١٢٨۶: ازجمله موادِ آن ضلالت نامه(قانون اساسیِ مشروطه ومتمم)این است: «حکم و اجراءِ هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون»؛ این حکم مخالفِ... #تأمّلات_تاریخی