مبنای هرمذاکره درسیاست خارجی، نه قابل اطمینان بودنِ طرفین است و نه قابل اعتمادبودن و نه دست برداشتن از خلق وخو؛ چنین امری هرگز درهیچ کجای روابط بین‌الملل به وجود نخواهد آمد . هدفِ مذاکره درروابط خارجی هم صرفا تامین منافع ملی است؛ نه ایجاد تغییر درمسئولین کشورها. #تأمّلات_تاریخی