معنای این امر آن است که سال١۴٠٠ می خواهد به جای سال١٣۵٨بنشیند؛ و انقلابیونِ جدید۴٠ساله به جای جوانانِ ٢٠تا٣٠ ساله ی آن دوران که: رژیم پهلوی را دیده، آفریننده ی انقلاب بوده، دردفاع مقدس حماسه ساخته، وکشورراازبحران ها رهانده اند؛٢/٣