بهارستانِ جدیدباگفتمان انقلابی-عدالت‌خواهی همواره برسه محورتکیه می کند: "حزب الّلهی بودن؛ انقلابی بودن؛جوانگرا بودن؛"، وتاکید براین که تفاوت اصلیِ آنان با پیشینیان درانقلابی بودن و غیرانقلابی بودن،به عنوان دو گفتمان ورویکرداست؛١/٣ #تأمّلات_تاریخی