استقلال فکری، پیش‌نیاز استقلال سیاسی است و تقویت آن جز با گفتگوی آزاد و عالمانه صورت نمی‌گیرد. اقدام شجاعانه، مفید و سازنده آقایان رفیعی، آقامیری و سرلک در پاسخ به نیاز عمومی جامعه را تحسین می کنم و امید به تداوم آن دارم.