#عيد_سعيد_فطر؛ عيد شكفتگي انسان مبارك باد. اين رمضان جلوه همبستگي و خيرخواهي ملت ما بود كه در بحران #كرونا به ياري #نيازمندان شتافتند و تقديري مبارك براي عبور از تنگناها و سختي رقم زدند رحمت خدا ارزاني همگان باد.