امام صادق عليه السلام: عاقل، عاقل نيست مگر آن كه سه چیز را در خود به كمال رساند: حق را در هنگام خشنودى و خشم ادا كند. آنچه را براى خود مى پسندد، براى ديگران هم بپسندد و هنگام خطاى ديگران، بردبار باشد. تحف العقول، ص ۳۱۸