طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه‌ی قضاییه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است؛ یعنی قوه‌ی قضاییه نه تنها حق ندارد مانع آزادی‌های مشروع شود بلکه وظیفه دارد آزادی‌ها را گسترش دهد.