• این و در صفحه‌ی کاظم سیاحی عزیز دیدم که نوشته بود : بخاطر همه كسانى كه جانشان در خطر است ، لطفا حرف هاى همديگر را خوب بشنويم.#رومينا