« ببینین؛ صداش میاد» .......... ?Ahmad Shāmloo_____________ ‏Repost: @sabanassiri