.شايد ده بار متنى رو نوشتم پاك كردم...اين بار نميشه ...نميشه تصورشم كرد...قلب همه به درد اومد...بعد از شنيدن اينهمه اخبار بد ...