آقایی از هم لباسان ما فرمایش کرده اند که خانم ها به بهانه کرونا شال و رو‌سری را شل می بندند. به موهای رنگ کرده و ارایش آنها هم توجه کرده و متاسف شده! خوب برادر جان. اگر اختلاسها گناه ندارد ولی این توجه ونگاه دقیق کارشناسانه وچشم های چرنده که گناهش بیشتر از شل حجابی است!