دقت کردید؟: وقتی از سوی مسئولان اختلاسی، رشوه ای، شکنجه ای، کشتاری اتفاق می افتد، خداوند غفور و رحیم و توبه پذیر است. وقتی از سوی مردم روسری دختری عقب می رود و یا اعتراض و انتقادی صورت می گیرد، خداوند شدید العقاب است.