اخه شما دوستی ندارین که از پنجره پرت شه پایین و در جا بمیره به من چه! #اکبر_طبری #قاضی_منصوری