رفاقت، فقط رفاقت #طبری و دوستانش. بقیه رفاقت ها سوء تفاهم بوده والا. لواسون سند می زنند. ادم پرت می شود!فقط مانده آب حوض خالی کنند. آقای #آملی_لاریجانی هم خوب است خارج فقه رفاقت تدریس کنند.