جان کندن مظلومانه جورج نشان میدهد التماس به ظالم باعث رهایی از ظلم نمیشود. رفتار آن مامور سنگدل نمونه‌ای از ظلم سردمداران فاسد آمریکا بر ملتهای مظلوم جهان است. مظلومان آمریکا باید برای رهایی خود و سایر ملتهای مظلوم قیام کنند. التماس، ظالم را گستاختر میکند، باید ایستاد وتسلیم نشد.