خیلی ها به اکبری تالارپشتی @ezatollahakbari و امثال او که در لیست اصولگرایان بودند، رای دادند تا اصلاحطلبان وارد مجلس نشوند اما تفاوت کارکرد این نوع اصولگرایان با اصلاحطلبان چیست؟ مجید انصاری قبل انتخابات گفت مخالف شفافیت آراست و این آقایان الان هم حاضر به شفافیت رای شان نیستند!