درتایید تاج گردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد که ان شاءالله رای نمایندگان درصحن، زشتی آن را بزداید. درتوسعه #فساد_شبکه_ای با سوءاستفاده از ویژگی های کمیسیون برنامه و بودجه، اقدامات #تاج_گردون را می‌توان نمونه ای از نقش آفرینی #طبری با کارکردهای قوه قضاییه دانست.