به قول نیما آن‌که غربال به دست دارد از عقب کاروان می‌آید!