Verifiedفرزندان شیرین تر از جانمدوست داشتن تان بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد میکند و لبخند را بـه دنیایم هدیه می‌کندحتی اینروزها گاهی پرواز میکنممن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز دراین دنیا دوست دارم? ?‍?‍?‍? ?