از ۹۲ تا ۹۴ برای ۲۴ماه تیم پروپاگاندای روحانی با هوشمندی غیراخلاقی نوعی فاشیسم رسانه‌ای بوجود آورد. نوعی فضای دیکتاتوری تا هیچ دلسوزی داخل کشور جرات نقد جدی مذاکرات و محتوای قجریش را نکند. و مهمترین یاور تیم روحانی درین کار بخشی از BBCفارسی بود. امیدوارم روزی اسنادش منتشر شود