عزیزم نصف پروژه‌هایی که گرفتی و رشد کردی صدقه‌سر ازدواج با دختر مقام مسئول محترم و بانفوذ ... بوده. پس اینقدر حس موفقیت و توانمندی در بیزینس نداشته باش.