در مقام نیرویی امپریالیست ستیز، وظیفه‌مان رسوا کردن استانداردهای دوگانه آمریکاست. استفاده ابزاریش از حقوق بشر و دموکراسی برای نابودی و چپاول جهان. و البته رسوا کردن اپوزیسیون نامشروع برده آمریکا. اما امپریالیسم ستیزی دلیل سکوت برابر استانداردهای دوگانه مقامات/رسانه‌های ایران نیست