شهرداری تهران بر پایان دادن به سوءاستفاده از کودکان توسط پیمانکاران خود مصمم است. بدون اراده‌ی سازمانی، همکاری بین‌بخشی و نظارت و مشارکت مدنی تحقق این هدف ممکن نیست. از مردم تهران می‌خواهم با گزارش تخلفات ما را در این مسیر یاری کنند. #نه_به_کار_کودک