Verified۱۴ ژوئن؛ روز جهانی اهداکنندگان خون... قرار هر ساله ی دنیا برای سپاس از قهرمانانی که نجات بخش زندگی بیماران هستند... و چقدر حال آدم خوب می شود وقتی می فهمد که هر اهدای خون می شود نفس تازه و لبخند زندگی برای جان سه بیمار... و هر سال در گذر روزها و ماهها، یک روز تقویم را به احترام اهداکنندگان وفادار خون، با نام عشق، ایثار و مهربانی گره زده اند تا سپاسگزار هموطنانی باشیم که در سرما و گرما، بدون چشمداشت در صف داوطلبان اهدای خون حاضر می شوند... در این چهل و شش روز عشق و زندگی یعنی از ۲۵ خرداد تا ۹ مرداداز روز جهانی تا روز ملی اهدای خون، با یک بار اهدای خون، جان ۳ نفر را نجات دهید...